Algemene Voorwaarden WhoElseArtikel 1.	Definities


1.1. WhoElse: WhoElse Internet Services ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30217145.

1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met WhoElse een overeenkomst heeft afgesloten. 

1.3. Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.Artikel 2.	Toepasselijkheid / uitvoering


2.1. Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van WhoElse zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2. Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in deze voorwaarden zijn deze voor WhoElse alleen bindend indien en voor zover deze door WhoElse uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. WhoElse is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.Artikel 3.	Verplichtingen WhoElse


3.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert WhoElse dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

3.2. Het is WhoElse niet toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van Opdrachtgever, met uitzondering van wijzigingen die WhoElse noodzakelijk acht voor het naar behoren kunnen uitvoeren van de opdracht en welke de wezenlijke inhoud van het materiaal niet veranderen.

3.3. WhoElse spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

3.4. WhoElse kan geen onbelemmerde toegang tot de systemen garanderen

3.5. WhoElse is niet verantwoordelijk voor de juiste werking van de door Opdrachtgever geïnstalleerde (software)programma's en/of scripts.


 
Artikel 4.	Verplichtingen Opdrachtgever


4.1. Opdrachtgever stelt WhoElse steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, e-mail en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.

4.2. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van elk materiaal dat wettelijk verboden is. Daarbij staat WhoElse elke handeling van Opdrachtgever, die in strijd is met de Nederlandse wet- en regelgeving niet toe. WhoElse behoudt zich in een dergelijk geval tevens het recht voor de informatie van Opdrachtgever te verwijderen of of het beheersysteem te blokkeren. Dit naar oordeel van WhoElse.

4.3. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks WhoElse, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. WhoElse zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.

4.4. Opdrachtgever vrijwaart WhoElse van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke. 

4.5. Opdrachtgever zal zich houden aan de Netiquette.

4.6. Zonder toestemming van WhoElse is het Opdrachtgever verboden de door WhoElse verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.

4.7. Naast de verplichtingen uit de wet is schade, welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten, voor rekening van Opdrachtgever.

4.8. WhoElse heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens WhoElse niet na komt dan wel in stijd handelt met deze voorwaarden.Artikel 5.	Offertes


5.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

5.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft WhoElse het recht de offerte aan te passen.

5.3. Offertes van WhoElse zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.Artikel 6.	Prijzen


6.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (hoog tarief) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

6.2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

6.3. WhoElse is gerechtigd de gehanteerde tarieven te verhogen. WhoElse zal Opdrachtgever ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de betreffende overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever dient hierbij rekening te houden met een opzegtermijn van 1 (één) maand. WhoElse is eveneens gerechtigd de tarieven te verlagen. Bij een verlaging van de tarieven ontstaat geen recht voor de Opdrachtgever om de overeenkomst te ontbinden.


 
Artikel 7.	Overeenkomst / levertijd


7.1. De overeenkomst loopt vanaf het moment waarop de ondertekende overeenkomst door WhoElse wordt ontvangen dan wel het bestelformulier op de website van WhoElse wordt verstuurd en de bevestiging van WhoElse van de bestelling aan Opdrachtgever. De bevestiging zal elektronisch plaatsvinden.

7.2. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.Artikel 8.	Wijziging opdracht


8.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.

8.2. Indien WhoElse, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtsbevestiging onbekend, meerwerk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren, is WhoElse gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

8.3. Indien Opdrachtgever een tariefswijziging niet wenst te accepteren, heeft Opdrachtgever het recht om binnen zeven dagen na kennisgeving van de tariefswijziging schriftelijk op te zeggen.Artikel 9.	Rechten van intellectuele eigendom


9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij WhoElse of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

9.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.

9.3. Het is WhoElse toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien WhoElse door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. 


 
Artikel 10.	Domeinnamen en IP-adressen


10.1. Indien is overeengekomen, dat WhoElse voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adres, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

10.2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adres. WhoElse vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

10.3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van WhoElse, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

10.4. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Opdrachtgever en Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart WhoElse tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam WhoElse geen bemiddeling heeft verleend.

10.5. De minimum duur van de overeenkomst met betrekking tot domeinnamen is afhankelijk van de gekozen domeinextentie.Artikel 11.	Eigendomsvoorbehoud


11.1. Zo lang Opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van WhoElse.

11.2. In geval Opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover WhoElse niet nakomt is WhoElse zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van WhoElse op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.Artikel 12.	Betalingsvoorwaarden


12.1. Opdrachtgever dient de door WhoElse uitgeschreven rekeningen vooraf via overmaking te voldoen.

12.2. Betalingen dienen ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de rekening, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

12.3. Alle voor WhoElse uit de overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever. 

12.4. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

12.5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden. 

12.6. In bovenstaande gevallen heeft WhoElse voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van WhoElse vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.Artikel 13.	Aansprakelijkheid


13.1. WhoElse aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

13.2. De totale aansprakelijkheid van WhoElse wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 500 Euro.

13.3. Aansprakelijkheid van WhoElse voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

13.4. Buiten de in artikel 13.2 genoemde gevallen rust op WhoElse geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 13.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van WhoElse.

13.5. De aansprakelijkheid van WhoElse wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever WhoElse onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en WhoElse ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat WhoElse in staat is adequaat te reageren.

13.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij WhoElse meldt.

13.7. Opdrachtgever vrijwaart WhoElse voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door WhoElse geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.Artikel 14.	Overmacht


14.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat WhoElse door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van WhoElse kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.Artikel 15.	Duur en beëindiging


15.1. De overeenkomst voor hosting diensten wordt aangegaan voor een minimum termijn van 12 (twaalf) maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke of per e-mail verstuurde opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar.

15.2. De overeenkomst voor hosting diensten kan schriftelijkof per e-mail worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

15.3. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft WhoElse het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van WhoElse op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

15.4. In geval van een ontbinding of opzegging, zoals bedoeld in voorgenoemde artikelen, zullen de volgende verplichtingen na het einde van de overeenkomst doorlopen:
- openstaande betalingen
- intellectuele eigendomsrechten
- geheimhouding
- aansprakelijkheid
Deze zullen blijven bestaan voor zolang WhoElse op het voortbestaan daarvan in redelijkheid aanspraak kan maken.Artikel 16.	Geheimhouding16.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

16.2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.Artikel 17.	Personeel


17.1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en WhoElse voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van WhoElse in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WhoElse. Onder werknemers van WhoElse worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van WhoElse of van één van de aan WhoElse gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van WhoElse of van één van de aan WhoElse gelieerde ondernemingen waren.


 
Artikel 18.	Wijzigingen AV  


18.1. WhoElse behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

18.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van WhoElse of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

18.3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging, indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.Artikel 19.	Reclame


19.1. Bij gebreke van verplichtingen van WhoElse dient Opdrachtgever, uiterlijk 30 dagen na waarneming, dit per aangetekend schrijven te melden. Bij het uitblijven van voornoemd schrijven vervalt elke aanspraak ten aanzien van WhoElse.

19.2. Indien WhoElse de reclame gegrond acht, worden na overleg met Opdrachtgever de relevante producten of diensten vervangen of vergoed.

19.3. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Opdrachtgever betaalde prijs over het product of dienst.

19.4. Reclame schort verplichtingen van Opdrachtgever niet op.Artikel 20.	Slotbepalingen


20.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

20.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst. 

20.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Utrecht.

20.4. Partiële nietigheid:
Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. 
Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.Contact gegevens

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.

Adres:

WhoElse Internet Services 
Oldambt 7
3524BD Utrecht
U kunt onze algemene voorwaarden ook downloaden